Onze voorwaarden zijn geregistreerd bij Voorwaarden.net.
Algemene Leveringsvoorwaarden van Edelstenenhuis_ViaVanZadelhoff)

Aanvulling Verzendkosten (1.5)! Via Post NL (track en trace).

Voor het buitenland gelden andere tarieven (DHL of UPS). Mail ons eerst even. Verzending naar België verloopt via UPS. Je betaalt de daadwerkelijke verzendkosten naar het buitenland.

VERZENDKOSTEN:  Verzendkosten maximaal € 3,14 (exclusief btw, € 3,80 inclusief) binnen Nederland bij een factuurbedrag (exclusief verzendkosten) van meer dan € 25,00. Bij een factuurbedrag (exclusief verzendkosten) minder dan € 25,00 betaal je maximaal € 5,37 (exclusief btw, € 6,50 inclusief) aan behandel- en verzendkosten.

Voor bestellingen naar het buitenland gelden andere tarieven. Wij berichten klanten in het buitenland eerst daarover per mail (na ontvangst van jouw bestelling).
Hoe weet ik welke verzendmethode ik het beste kan kiezen? Wat zijn de verzendkosten?
Verzendkosten kun je aanvinken bij de betaling. Bijvoorbeeld 1. gratis bij actie product €0,00, 2. € 3,80 (inclusief btw) of 3. € 6,50 (inclusief btw). Bij een product kan ook een afwijkend bedrag als verzendkosten worden aangegeven. Dit kunt u dan aanklikken. Bij een factuur bedrag hoger dan € 50,00 (exclusief verzendkosten) dan zij de verzendkosten altijd gratis.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ViaVanZadelhoff als Webwinkel zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Onze pagina “veel gestelde vragen” is onderdeel van de algemene voorwaarden.

1.5 Aanvulling: Verzendkosten is van toepassing.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van ViaVanZadelhoff zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. ViaVanZadelhoff behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde gedeelte van Mollie bij ViaVanZadelhoff heeft bevestigd.
2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper.
2.4 De orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurt naar het door de koper opgegeven e-mailadres. ViaVanZadelhoff is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de orderbevestiging van de bestelling. Op verzoek ontvangt u een digitale factuur

Artikel 3. Betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via IDEAL, (vooruit)betaling, na overleg vooraf, op onze Bankrekening (IBAN) NL 19 INGB 0005781848, contant bij afhalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ViaVanZadelhoff.
3.4 In geval van niet-tijdige betaling is ViaVanZadelhoff bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Bestelde producten bij ViaVanZadelhoff worden op werkdagen zo snel mogelijk verstuurd (meestal binnen 24 uur). De door ViaVanZadelhoff gehanteerde levertijden (binnen 24 uren doch uiterlijk binnen 48 uren) van de artikelen op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen. De klant kan altijd even aangegeven bij de bestelling (bij opmerkingen) of er sprake is van spoed. Bellen 06- 51931022. Per Whatsapp kan ook.

4.2 De Levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
4.3  Indien koper aan ViaVanZadelhoff schriftelijk opgave doet van een adres, is ViaVanZadelhoff gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan ViaVanZadelhoff schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 2 werkdagen als het artikel aanwezig is. Indien het artikel in voorraad is maken wij uw bestelling dezelfde dag verzendklaar en versturen wij het direct (mits de betaling door u is voldaan) Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal ViaVanZadelhoff de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd worden.
4.5 Alle producten worden pas verstuurt na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met ViaVanZadelhoff kan hiervan worden afgeweken.
4.6 Indien de koper er voor kiest om de bestelling af te halen tegen contante betaling, ontvangt de koper telefonisch of per e-mail bericht op welke dag en tijdstip de bestelling klaar ligt om afgehaald te worden.

4.7. Verkopen uit de Showruimte kunnen digitaal worden afgerekend bij Jouw Marktkraam Laat 27 in Alkmaar.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een zicht termijn na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de meeste bestellingen aangetekend per brief annuleren. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.  Ook alle ruwe mineralen die u al in gebruik heeft genomen kunnen niet worden geretourneerd. Alleen het aankoopbedrag zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van ViaVanZadelhoff mits dit aangetekend geschiedt via Post NL.  Ruwe mineralen met een aankoopbedrag van hoger dan € 150,00 dienen binnen 5 werkdagen persoonlijk te worden teruggebracht (eerst) na overleg met ViaVanZadelhoff. Dit om beschadiging en om discussie over het eventuele schade bedrag door retourzending te voorkomen.
5.2 Voorwaarden voor retourneren:`
– Het product mag niet gebruikt en moet nog verkoopbaar zijn. Originele verpakking mag niet geopend zijn.
– Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele (brievenbus) verpakking via PostNL (track en trace) terug gestuurd worden. Op deze wijze kunt u aantonen dat u daadwerkelijk de bestelling/product(en) heeft geretourneerd.
5.2.1 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
– Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.
– Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
– Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.
5.3 Bij iedere retour zending dient ViaVanZadelhoff voorafgaand aan de verzending schriftelijk (per e-mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.
5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen.
5.5 ViaVanZadelhoff stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging van PostNL hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. ViaVanZadelhoff is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.
5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen drie (3) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met ViaVanZadelhoff. Wanneer de koper na drie (3) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is ViaVanZadelhoff niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ViaVanZadelhoff, dan wel tussen ViaVanZadelhoff en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ViaVanZadelhoff, is ViaVanZadelhoff niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ViaVanZadelhoff.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ViaVanZadelhoff ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder ViaVanZadelhoff gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ViaVanZadelhoff kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat ViaVanZadelhoff niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door  ViaVanZadelhoff geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 ViaVanZadelhoff garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1  ViaVanZadelhoff respecteert de privacy van alle koperen.  ViaVanZadelhoff gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle persoonsgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
10.3 ViaVanZadelhoff geeft de persoonsgegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door  ViaVanZadelhoff inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door ViaVanZadelhoff gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ViaVanZadelhoff deze Voorwaarden soepel toepast.
11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ViaVanZadelhoff in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wetsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ViaVanZadelhoff vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 ViaVanZadelhoff is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De website van ViaVanZadelhoff is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
12.2 De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
13.3 Een klacht dient schriftelijk via post, e-mail of fax door de koper gedaan te worden. Binnen  dertig (30) dagen reageert ViaVanZadelhoff met een eventueel passende oplossing of reactie.

Artikel 14. Copyrights
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze koperen, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ViaVanZadelhoff is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken
Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 ViaVanZadelhoff garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die dan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
16.3  ViaVanZadelhoff is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ViaVanZadelhoff. ViaVanZadelhoff  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
16.5 Indien ViaVanZadelhoff, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ViaVanZadelhoff of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
16.7 De Koper is gehouden ViaVanZadelhoff te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ViaVanZadelhoff mochten doen gelden,

voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan ViaVanZadelhoff te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ViaVanZadelhoff zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
16.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 17. Contact en Bezoekadres
ViaVanZadelhoff

Professor Willem Schermerhornstraat 12, 1843 JV  Grootschermer
NL064261001B01
Kamer Koophandel 61295701

 

%d bloggers liken dit: